قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

دستچین

گالری تصاویر

کتابخوانی

مدرسه مردمی

سامانه همدلی

دستچین

گالری تصاویر

کتابخوانی

مدرسه مردمی

سامانه همدلی

دستچین

گالری تصاویر

کتابخوانی

مدرسه مردمی

سامانه همدلی

زنان رهبران پیشرفت

«زن، در تعریفِ غالباً شرقی همچون عنصری درحاشیه و بی نقش در تاریخ سازی؛ و در تعریفِ غالباً غربی، بمثابه ی موجودی که جنسیّت او بر انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری جدید است، معرفی می شد. شیرزنانِ انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوّم، «زنِ نه شرقی، نه غربی» است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجّبه و شریف بود، و در عین حال، در متن و مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه ی سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. زنانی که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه ترین میدانها را با شجاعت و اخلاص و فداکاری خود فتح کردند.»

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به کنگره هفت هزار زن شهید کشور – 1391/12/16

 

بخش های تخصصی زنان و نهضت پیشرفت

اخبار

اینفوگرافی

فتوکلیپ

بخش های تخصصی زنان و نهضت پیشرفت

اخبار

اینفوگرافی

فتوکلیپ