در باره ما

در باره ما

پیشرفت چیزی نیست جز تلاش آحاد ملت برای بهسازی خود و محیط پیرامون خود، هم خودسازی و هم جامعه‌سازی. پیشرفت‌ یاران کسانی هستند که باور دارند ایران امروز نه در مرحله سلب و دفاع که در مرحله اثبات و تهاجم است و تا رسیدن به قله تمدن، به همت جوانان با اراده، راه زیادی نمانده است.

 

هدف ما

هدف ما

هدف از این کار، فعال‌سازی افرادی است که اگر متوجه ظرفیت و توانمندی‌ها پیرامون خود شوند، دست به کار می‌شوند و از جمع اراده‌های کوچک، کارهای بزرگی رقم می‌زنند. این کار به ما می‌گوید ناامید نباش، برخیز؛ تا ساخت کشور و حل مشکلات به دست ما یک عزم ملی فراگیر فاصله است.