مسابقه فرهنگی زنان معماران ایران جدید

منبع مسابقه پیام مقام معظم رهبری به کنگره 7 هزار زن شهید

  • بر اساس پیام مقام معظم رهبری به کنگره زنان شهید مورخ 15/12/91 به سوالات زیر پاسخ دهید :