• -مشخصات ایده( یا تجربه):

  هر فرم برای یک ایده است و اگر بیش از یک ایده دارید به ازای هر ایده یک فرم ارسال کنید
 • - مشخصات فرد ارائه دهنده ایده و یاکارگروه ارائه دهنده ایده:

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  در صورتی که این ایده برای بیش از یک نفر است لطفا مشخصات افراد دیگر را به صورت فایل ورد و یا پی دی اف در این قسمت ارسال کنید
 • - شرح و توصیف ایده « یا تجربه» : ( توضیحات به صورتی باشد که برای هر خواننده ای قابل فهم باشد .)

 • -مشخصات ایده( یا تجربه):

  هر فرم برای یک ایده است و اگر بیش از یک ایده دارید به ازای هر ایده یک فرم ارسال کنید
 • - مشخصات فرد ارائه دهنده ایده و یاکارگروه ارائه دهنده ایده:

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  در صورتی که این ایده برای بیش از یک نفر است لطفا مشخصات افراد دیگر را به صورت فایل ورد و یا پی دی اف در این قسمت ارسال کنید
 • - شرح و توصیف ایده « یا تجربه» : ( توضیحات به صورتی باشد که برای هر خواننده ای قابل فهم باشد .)